Home / Douglas B. Holt

Douglas B. Holt

Tháng Mười, 2016

  • 26 Tháng Mười

    Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng

    Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng, các nhà quản lý co thể học hỏi thêm về các nguyên tắc đằng sau một số thương hiệu thành công nhất trong nửa cuối thế kỷ trước để xây dựng thương hiệu biểu tượng chính của mình.