Home / Leonard Smith

Leonard Smith

Tháng Bảy, 2016

  • 16 Tháng Bảy

    Dẫn Luận Về Thuyết Hỗn Độn

    Dẫn Luận Về Thuyết Hỗn Độn - Cuốn sách cung cấp một hiểu biết trọn vẹn về động lực hỗn độn, sử dụng những ví dụ từ toán học, vật lý, triết học