Home / ThS. Nguyễn Thơ Sinh

ThS. Nguyễn Thơ Sinh

Tháng Mười, 2017

  • 11 Tháng Mười

    Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

    Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

    Trong các chuyên ngành Tâm lý học có ở ta, tâm lý học nhân cách là chuyên ngành non trẻ nhất. Mà chẳng phải chỉ ở ta mới như vậy, như chính trong nội dung cuốn sách này cũng cho ta thấy, đó cũng là tình trạng chung của tâm lý học thế giới.