Home / Theo từ khóa 19Jenny Dooley – Virginia Evans Books

Theo từ khóa 19Jenny Dooley – Virginia Evans Books

Tổng hợp sách của công ty 19Jenny Dooley – Virginia Evans Books

Tháng Chín, 2017

Tháng Tám, 2017

 • 26 Tháng Tám

  Góp Nhặt Những Viên Ngọc Chánh Niệm

  Góp Nhặt Những Viên Ngọc Chánh Niệm

  Góp Nhặt Những Viên Ngọc Chánh Niệm - Tác phẩm này giới thiệu các cơ sở khoa học của thiền chánh niệm, đặc biệt là khoa học não bộ và thiền, cuộc cách mạng chánh niệm, nghệ thuật thiền định

 • 25 Tháng Tám

  Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất

  Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất

  Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất - Đạo Phật Pháp môn hay đạo Phật Tổ sư do các vị Tổ sư sáng lập, dựa vào vài bài kinh pháp môn căn bản, nhấn vậy vai trò dẫn dăt của tổ sư.