Home / Theo từ khóa Hachette US

Theo từ khóa Hachette US

Tổng hợp sách của công ty Hachette US

Tháng Mười, 2017

Tháng Chín, 2017

Tháng Một, 2017

  • 19 Tháng Một

    Why I Left Goldman Sachs

    Why I Left Goldman Sachs

    - A Wall Street Story - On March 14, 2012, more than three million people read Greg Smith's bombshell Op-Ed in the New York Times titled "Why I Am Leaving Goldman Sachs." chính là Why I Left Goldman Sachs mà bạn cần tìm