Home / Theo từ khóa NXB Chính Trị Quốc Gia

Theo từ khóa NXB Chính Trị Quốc Gia

Tổng hợp sách của NXB Chính Trị Quốc Gia

Tháng Tư, 2017

Tháng Ba, 2017

  • 28 Tháng Ba

    Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới

    Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới - Nội dung cuốn sách tập trung luận giải những vấn đề mang tính quy luật về sự cầm quyền của Đảng ta, phân tích một số vấn đề về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng,

  • 25 Tháng Ba

    Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2016)

    Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 - Tác giả Trần Mai Hạnh từng là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam ở chiến trường miền Nam