Home / Theo từ khóa NXB Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Theo từ khóa NXB Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Tổng hợp sách của NXB Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Tháng Tám, 2017

  • 18 Tháng Tám

    Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (2010)

    Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (2010)

    Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (2010) - Quyển sách Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh được biên soạn nhằm giúp cho bạn đọc, nhất là nhà quản lý doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.