Home / Theo từ khóa We Create

Theo từ khóa We Create

Tổng hợp sách của công ty We Create

Tháng Mười, 2017

  • 8 Tháng Mười

    Quảng Cáo Không Nói Láo

    Quảng Cáo Không Nói Láo

    Quảng Cáo Không Nói Láo như một thế giới quảng cáo thu nhỏ: có lý thuyết & thực nghiệm khoa học, có chiến lược sắc sảo, ý tưởng sáng tạo bay bổng và cũng có cả những câu chuyện bâng quơ về nghề, về người.