Home / Sách tiếng Việt / Sách pháp lý – chính trị

Sách pháp lý – chính trị

Tổng hợp sách hay khuyên đọc cho những ai thích Pháp Lý – Chính Trị

Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức…

Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức…

Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức Đảng là cuốn sách để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi xây dựng củng cố tổ chức Đảng/

Đọc tiếp »